• 0
REGULAMIN PROMOCJI

REGULAMIN PROMOCJI


„Kup dowolny produkt Milka i odbierz odblask Milka gratis”

 

1. Niniejszy regulamin określa zasady sprzedaży promocyjnej prowadzonej pod nazwą „Kup dowolny produkt Milka i odbierz odblask Milka gratis” („Promocja”).

2. Organizatorem Promocji jest Mondelez Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 49, 02-672 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 533161, NIP 521-01-22-798 ("Organizator").

3. Promocja trwa od dnia 01.09.2018 r. do dnia 30.09.2018 r. lub do wyczerpania puli nagród w Promocji („ Promocja”).

4. Nagrodami w Promocji jest 400 000 sztuk odblasków Milka.

5. Promocją objęte są wszystkie produkty pod marką Milka (czekolady, praliny, batony, wafle oraz ciastka) dystrybuowane przez Organizatora. ("Produkty").

6. Promocja prowadzona jest na terenie sklepów.

7. Promocja przeznaczona jest dla pełnoletnich osób fizycznych - konsumentów w rozumieniu art. 22.1 kodeksu cywilnego, spełniających warunki określone w pkt. 8 i 9 niniejszego Regulaminu ("Uczestnik ").

8. Warunki udziału w Promocji:

a) Każdy Uczestnik Promocji ma prawo odebrać nagrodę w zamian za jednorazowy zakup Produktu pod marką Milka.

b) Nagrodę Uczestnik odbiera w Dziale Obsługi Klienta, przy kasie lub bezpośrednio z ekspozycji na terenie sklepu, w którym dokonany został zakup Produktów i w dniu zakupu Produktów.

c) Jednorazowy zakup minimum jednego Produktu pod marką Milka upoważnia Uczestnika do odbioru jednej nagrody w Promocji.

9. Uczestnik może wielokrotnie brać udział w Promocji i wielokrotnie odbierać nagrody, jednakże każdorazowo musi spełnić wszystkie warunki Promocji zawarte w Regulaminie, w szczególności dokonać zakupu Produktu pod marką Milka w myśl zasady, że każdy zakup minimum jednego Produktu pod marką Milka uprawnia do odbioru 1 nagrody przewidzianej w Promocji.

10. Uczestnikom Promocji nie przysługuje prawo do otrzymania ekwiwalentu pieniężnego nagrody, ani wymiana na inny produkt.

11. Reklamacje dotyczące przebiegu Promocji mogą być zgłaszane wyłącznie w formie listu poleconego na adres Organizatora Promocji z dopiskiem „Kup dowolny produkt Milka i odbierz odblask Milka gratis” w terminie do 7 dni roboczych od daty zakończenia niniejszej Promocji.

12. Reklamacje rozpatruje Organizator. Decyzja Organizatora zostanie przesłana do Uczestnika Promocji zgłaszającego reklamację w ciągu 14 dni roboczych od daty otrzymania reklamacji.

13. Dane zbierane są dla rozpatrzenia reklamacji związanych z przeprowadzeniem niniejszej Promocji, realizacji prawnych obowiązków ciążących na Organizatorze lub z uwagi na inny uzasadniony interes prawny Organizatora

14. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do rozpatrzenia reklamacji.

15. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych dla ww. potrzeb jest art. 6 ust. 1 lit. c) i f), tj. z uwagi na prawny obowiązek ciążący na Organizatorze lub uzasadniony interes prawny Organizatora.

16. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas potrzebny na rozstrzygnięcie reklamacji, nie dłużej niż do czasu prawomocnego rozstrzygnięcia ewentualnych powództwa lub upływu terminów przedawnienia ewentualnych roszczeń przysługujących osobie zgłaszającej reklamację, w zależności od tego, który z ww. terminów nastąpi wcześniej.

17. Dane osobowe mogą być przekazywane podwykonawcom świadczącym dla Organizatora usługi informatyczne, doradcze i analityczne. Ww. przekazanie będzie się odbywało zgodnie z prawem - wyłącznie na podstawie umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych lub na podstawie innego instrumentu prawnego, który podlega prawu Unii Europejskiej i prawu Rzeczypospolitej Polskiej.

18. Dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji, w tym profilowaniem, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady profilowaniu ani przekazywane do państwa trzeciego.

19. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do przenoszenia danych osobowych.

20. Ponadto, osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo złożenia do Organizatora sprzeciwu co do przetwarzanie danych osobowych.

21. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza unijne i polskie przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.

22. Promocja, której warunki zostały określone w niniejszym Regulaminie nie jest loterią promocyjną ani audiotekstową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. z 2009 r. Nr 201, poz. 1540).

23. Treść niniejszego regulaminu będzie dostępna dla Uczestników w siedzibie Organizatora (Mondelez Polska sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 49) oraz na stronie internetowej www.milka.com.pl

24. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego.

Podpis Organizatora

Ten serwis internetowy używa Cookies. Kliknij, aby zamknąć komunikat lub przeczytaj stronę polityka cookies.