• 0
REGULAMIN PROMOCJI

REGULAMIN PROMOCJI


„Kup produkty Milka lub Oreo za minimum 5zł i odbierz baton Milka&Oreo gratis”

 

1. Niniejszy regulamin określa zasady sprzedaży promocyjnej prowadzonej pod nazwą „Kup produkty Milka lub Oreo za minimum 5zł i odbierz baton Milka&Oreo gratis” („Promocja”).

2. Organizatorem Promocji jest Mondelez Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 49, 02-672 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 533161, NIP 521-01-22-798 ("Organizator").

3. Promocja trwa od dnia 01.05.2018 r. do dnia 31.05.2018 r. lub do wyczerpania puli nagród w Promocji („ Promocja”).

4. Nagrodami w Promocji jest 300 000 sztuk batonów Milka&Oreo.

5. Promocją objęte są wszystkie produkty pod markami Milka oraz Oreo (czekolady, praliny, batony, wafle oraz ciastka) dystrybuowane przez Organizatora. ("Produkty").

6. Promocja prowadzona jest na terenie sklepów.

7. Promocja przeznaczona jest dla pełnoletnich osób fizycznych - konsumentów w rozumieniu art. 22.1 kodeksu cywilnego, spełniających warunki określone w pkt. 8 i 9 niniejszego Regulaminu ("Uczestnik ").

8. W Promocji nie mogą brać udziału pracownicy spółek:

  • Mondelez Europe Services GmbH (Sp. z o.o.) Oddział w Polsce,
  • Mondelez Polska Sp. z o.o.,
  • Mondelez Europe Procurement GmbH (Sp. z o.o.) Oddział w Polsce,
  • Mondelez International RD&Q Sp. z o.o.,
  • Mondelez Polska Production Sp. z o.o.

i członkowie ich rodzin.

Przez członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

9. Warunki udziału w Promocji:

a) Każdy Uczestnik Promocji ma prawo odebrać nagrodę w zamian za jednorazowy zakup Produktów za minimum 5 złotych brutto (słownie: pięć złotych, zero groszy).

b) Nagrodę Uczestnik odbiera w Dziale Obsługi Klienta, przy kasie lub bezpośrednio z ekspozycji na terenie sklepu, w którym dokonany został zakup Produktów i w dniu zakupu Produktów.

c) Jednorazowy zakup Produktów za minimum 5 złotych brutto (słownie: pięć złotych, zero groszy) upoważnia Uczestnika do odbioru jednej nagrody w Promocji.

10. Uczestnik może wielokrotnie brać udział w Promocji i wielokrotnie odbierać nagrody, jednakże każdorazowo musi spełnić wszystkie warunki Promocji zawarte w Regulaminie, w szczególności dokonać zakupu Produktów za minimum 5 złotych brutto (słownie: pięć złotych, zero groszy) w myśl zasady, że każdy zakup Produktów za minimum 5 złotych brutto (słownie: pięć złotych, zero groszy) uprawnia do odbioru 1 nagrody przewidzianej w Promocji.

W przypadku dokonania zakupu produktów Milka za wielokrotność kwoty 5 złotych brutto (słownie: pięć złotych, zero groszy) Uczestnik może odebrać odpowiadającą kwocie liczbę nagród, z zastrzeżeniem, że każdy zakup Produktów za minimum 5 złotych brutto (słownie: pięć złotych, zero groszy) uprawnia do odbioru 1 nagrody przewidzianej w Promocji.

11. Uczestnikom Promocji nie przysługuje prawo do otrzymania ekwiwalentu pieniężnego nagrody, ani wymiana na inny produkt.

12. Reklamacje dotyczące przebiegu Promocji mogą być zgłaszane wyłącznie w formie listu poleconego na adres Organizatora Promocji z dopiskiem „Kup produkty Milka lub Oreo za minimum 5zł i odbierz baton Milka&Oreo gratis”, w terminie do 7 dni roboczych od daty zakończenia niniejszej Promocji.

13. Reklamacje rozpatruje Organizator. Decyzja Organizatora zostanie przesłana do Uczestnika Promocji zgłaszającego reklamację w ciągu 14 dni roboczych od daty otrzymania reklamacji.

14. Poprzez zgłoszenie reklamacji Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora podanych przez niego danych osobowych. Dane te będą przetwarzane wyłącznie doraźnie, do celów związanych z przeprowadzeniem i prawidłowym rozstrzygnięciem reklamacji. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do rozpatrzenia reklamacji. Uczestnikowi przysługuje prawo wglądu, poprawiania, a także żądania zaprzestania przetwarzania jego danych.

15. Promocja, której warunki zostały określone w niniejszym Regulaminie nie jest loterią promocyjną ani audiotekstową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. z 2009 r. Nr 201, poz. 1540).

16. Treść niniejszego regulaminu będzie dostępna dla Uczestników w siedzibie Organizatora (Mondelez Polska sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 49) oraz na stronie internetowej www.milka.com.pl

17. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.

Podpis Organizatora

Ten serwis internetowy używa Cookies. Kliknij, aby zamknąć komunikat lub przeczytaj stronę polityka cookies.